Tại sao tốc độ ánh sáng là giới hạn tuyệt đối?

Because God said so!