Annoying RubyMine .idea folder

Vấn đề

Mình chủ yếu làm việc với ngôn ngữ Ruby, framework Ruby on Rails nên hẳn nhiên là rất thích RubyMine, một IDE dành riêng cho ngôn ngữ này.
Cũng giống như Netbeans - khi tạo một project mới thì một folder ẩn tên là nbproject được tạo ra để chứa thông tin về project đó. Ở RubyMine thì folder này tên là .idea. Bình thường thì không sao, nhưng khi làm dự án có nhiều người, nghĩa là phải dùng version control, mình hay dùng Git, người tạo thường không để ý ignore folder này, có thể vì họ đang dùng Sublime Text chẳng hạn.
OK, thì ignore thôi chứ sao nữa? Thêm 1 dòng vào .gitignore thôi mà! Ồ nhưng chẳng lẽ làm đến project nào cũng phải bận tâm ignore nó ra? Đấy, vấn đề là không cần bận tâm mỗi khi start một project mới.

Vậy thì làm sao?

Đơn giản, chỉ cần ignore global nó ra là được.

git config --global core.excludesfile '~/.gitignore'

Sau đó thì thêm vào cuối file ~/.gitignore

# ~/.gitignore

.idea/

Việc này có tác dụng ngay lập tức! Không cần phải chỉnh sửa .gitignore của project để đỡ "ảnh hưởng" đến team.

Cơm thêm

Nếu một file đã commit sẵn lên, và tự dưng bây giờ muốn ignore file đó? Có 2 bước chính

  1. Thêm file/folder đó vào .gitignore (của project, không phải global)
  2. Chạy lệnh
git rm --cached <tên_file_folder>

Sau đó thì nhớ git add --all và commit lên bình thường.